Monthly Archives: april 2013

Mer fleksible turnusordninger i arbeidslivet

Noen av de viktigste jobbene vi har i Norge, slutter ikke kokka fire når de
fleste er på vei hjem til middagsbordet. Noen har arbeidsoppgaver som skal
løses døgnet rundt. Helse og omsorg er blant annet ett av mange yrker hvor
arbeidsoppgavene aldri kan avsluttes etter klokka. Men selv om man i mange
livsviktige yrker må jobbe døgnet rundt, er det vanskelig å finne fleksible
arbeidstidsordninger som passer både brukere og ansatte.

Derfor ønsker Høyre å gi rom for alternative turnusordninger i arbeidslivet,
spesielt innen for helse- og omsorgssektoren. Med alternative turnusordninger
vil man kunne jobbe over en lengre periode enn vanlig, og deretter få en
lengre periode med fri etter vakten er over. Det er tre viktige områder som bør
vektlegges spesielt; mer stabilitet for brukerne, et mer fleksibelt arbeidsliv
og lokal medvirkning til egen arbeidsdag for de ansatte. I mange tilfeller kan
den beste løsningen være at arbeidstidsordninger skiller seg ut fra en vanlig
arbeidstid. Det kan for eksempel gjelde på oljeplattformer i Nordsjøen eller ved
store anleggsarbeider som foregår langt fra der arbeidstakerne bor. Det vil også
være aktuelt i for eksempel barnevernet, hvor man gi både barna og de ansatte
opplevelsen av økt trygghet og stabilitet for sin hverdag. Andre eksempel kan
være at en kan jobbe tettere på pasienter over en lengre arbeidsøkt, men deretter
få fri over en lengre periode når man er ferdig med turnusen. For noen er det
viktig med stabile rammer rundt seg og da er det godt å kunne ha færre personer
å forholde seg til, slik at kan oppleve større trygghet i hverdagen sin.

Høyre er opptatt av at arbeidstakerne selv kan få være med på å finne de
beste løsningene for sin arbeidsplass, men det er nesten umulig å få til
endringer i turnusordningene med dagens regelverk. Derfor vil Høyre gjøre
arbeidstidsordningene mer fleksible og mer attraktive. Fremover kommer vi til
å møte på store utfordringer innenfor bemanning i helsesektoren, og da bør vi
tenke oss nøye om hvilket arbeidsliv vi vil at fremtiden skal møte. Høyre vil
på ingen måte innskrenke fagforeningenes adgang til å godkjenne alternative
turnusordninger slik som det gjøres i dag, men Høyre vil gi Arbeidstilsynet
en tilsvarende mulighet som fagforeningene har. I begge tilfeller må det
legges avgjørende vekt på lokal enighet for å finne den beste løsningen for
arbeidstiden, og det vil ikke være slik at en arbeidsgiver ensidig kan pålegge
sine ansatte denne typen turnusordninger.

Forsøkene som er gjort med slike turnusordninger har stort sett vært svært
vellykkede, med lavere sykefravær og høyere trivsel som resultat, både blant
ansatte og brukere. Alternative turnusordninger er dessuten et svært viktig
bidrag til å få flere over fra uønskede deltidsstillinger til heltidsstillinger.

I mange yrker trenger vi kompetent personell som kan jobbe døgnet rundt for
å gi mennesker den hjelpen de trenger og for å løse samfunnets oppgaver. For
Høyre er det viktig å finne de beste løsningene lokalt, både for brukere og for
ansatte.

 

Reklamer

Fremtidens omsorg

De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som de kan, men til tross for at mange er fysisk friske gjør økt utbredelse av demens at flere må søke om hjelp tidligere. Derfor ønsker Høyre å ta i bruk ny teknologi for å legge til rette for at flere kan være sjef i eget hjem lengre. Det finnes i dag spennende teknologi utover trygghetsalarm som kan bidra til større selvhjulpenhet, trygghet og sikkerhet. Selv om mange er ved fysisk god helse kan bl.a. dårlig hukommelse være med på å gjøre det vanskelig å klare seg selv, huske å slå av plata på komfyren eller ta riktige medisiner til riktig tid. Dette kan fremskynde behovet for en institusjonsplass – kanskje på tross av hva man selv ønsker. Da blir det viktig at vi tar i bruk nye løsninger for å gi omsorgstrengende best mulig livskvalitet, samtidig som vi sikrer at vi får best mulig omsorg for de ressursene vi har til rådighet. Skal vi løse utfordringene med bemanning i pleie- og omsorgssektoren, er det også nødvendig å tenke nytt og ta i bruk teknologi. Høyre vil bl.a. øke forskningen på velferdsteknologi, igangsette lokale, statlig finansierte utviklingsprosjekter innenfor velferdsteknologi, og utvikle et nasjonalt senter som kan være en motor i videre utvikling og iverksetting av velferdsteknologi.

Jeg er glad for at Ålesund kommune er med på et spennende og fremtidsrettet prosjekt som ser på hvordan man kan ta i bruk teknologi på en ny og fremtidsrettet måte. Selv om teknologi aldri kan erstatte menneskelig omsorg, kan det gjøre hverdagen enklere og tryggere for de som trenger hjelp.